Regulamin świadczenia usług zdalnych

przez MAMY z GŁOWY Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług zdalnych.

 • 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 2. Usługodawca – MAMY Z GŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 24 lok. 18, 00-422 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739148, NIP: 7010830244,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę lub osoba niepełnoletnia lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w której imieniu z usługi zdalnej korzysta jej przedstawiciel ustawowy,
 4. Usługa zdalna  – konsultacja pielęgniarska w zakresie zwalczania i profilaktyki wszawicy przeprowadzona przez współpracującą ze Usługodawcą pielęgniarką w formie rozmowy telefonicznej (audio) lub videokonferencji (przekaz audio-video), lub też analizy zdjęć przesłanych przez Klienta, przeprowadzona na zlecenie i rzecz Klienta.

 • 2. Informacje ogólne
 1. Usługi są świadczone przez personel współpracujący z Usługodawcą. Personel jest odpowiednio przeszkolony do wykonania Usługi jak również posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa  zezwolenia. Usługi wykonuje przy zachowaniu należytej staranności. 
 2. W ramach usługi zdalnej pielęgniarka może:
  1. udzielić porady w zakresie zwalczania wszawicy
  2. udzielić porady w zakresie profilaktyki wszawicy
  3. zinterpretować przesłane zdjęcia 
  4. przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.
 3. Szczegółowy zakres usług zdalnych opublikowany jest na stronie www.mamyzglowy.pl 
 4. Usługi zdalne świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem w dni powszednie i soboty, w godzinach 9.00 – 19.00
 5. Usługodawca oświadcza, że treść usług zdalnych (w tym rozmów telefonicznych oraz videokonferencji, w związku z czynnością rejestracji klienta lub identyfikacji klienta nie jest nagrywana ani archiwizowana, a pielęgniarka nie prowadzi żadnej dokumentacji medycznej.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności pielęgniarki, która miała udzielić usługi zdalnej, usługodawca niezwłocznie uzgadnia z klientem nowy termin usługi zdalnej. W przypadku braku porozumienia co do nowego terminu udzielenia usługi zdalnej, usługodawca zwraca uiszczoną opłatę w terminie 7 dni roboczych od złożenia przez klienta oświadczenia o rezygnacji z usługi zdalnej.
 7. W przypadku odwołania usługi zdalnej przez Usługodawcę z innych niż wymienione w ust. 4 przyczyn, usługodawca zwraca Klientowi dokonaną płatność w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania usługi zdalnej na konto, z którego opłata została dokonana.
 8. W sytuacji odwołania przez Klienta usługi zdalnej, usługodawca zwraca Klientowi dokonaną płatność na rachunek bankowy, z którego został dokonana opłata. Zwrot następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania usługi zdalnej. W przypadku gdy przez Usługodawcę zostały już poniesione koszty związane z organizacją usługi zdalnej, kwota zwrotu uiszczonej opłaty zostanie pomniejszona o uzasadnione koszty poniesione przez Usługodawcę.
 9. Klientowi przysługuje prawo bezkosztowego odwołania / zmiany terminu usługi zdalnej najpóźniej na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem umówionego terminu. 
 10. Czas trwania usługi zdalnej określony jest w cenniku i zależy od wybranej przez klienta usługi.

 • 3. Zasady korzystania z Usługi zdalnej
 1. Klient dokonuje rezerwacji terminu Usługi zdalnej  pod numerem telefonu 603 222 203 lub adresem email kontakt@mamyzglowy.pl  
 2. Pracownik Usługodawcy ustala termin wykonania usługi i potwierdza go e-mailowo na adres wskazany przez Klienta podczas rezerwacji, wraz z Regulaminem Świadczenia Usług oraz linkiem do dokonania płatności przez system Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,  i – gdzie zasadne – przesyła link do połączenia.
 3. Cennik i zakres usług zdalnych opublikowany jest na stronie www.mamyzglowy.pl 
 4. Warunkiem skorzystania z Usługi zdalnej  jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez dokonanie przez klienta wpłaty zgodnej z Cennikiem, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Usługi zdalnej . 
 5. Klient zobowiązany jest w trakcie Usługi zdalnej do powstrzymania się od wypowiadania lub przesyłania treści powszechnie uchodzących za wulgarne, obraźliwe, naruszające dobra osobiste pielęgniarki lub naruszające przepisy prawa.  Jeżeli w ramach Usługi zdalnej pielęgniarka stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać Usługi zdalnej. 
 6. Do odbycia Usługi zdalnej niezbędne jest:
  1. w przypadku rozmowy telefonicznej – posiadanie telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego
  2. w przypadku spotkania audio-video – posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie zintegrowanych z urządzeniem kamery wideo, głośników oraz mikrofonu
  3. w przypadku usług wymagających interpretacji zdjęć – przesłanie wystarczającej jakości zdjęć, wykonanych zgodnie z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę. 
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi Usługi zdalnej, wynikające z braku posiadania sprawnego urządzenia służącego do komunikacji z pielęgniarką. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, pielęgniarka podejmie trzy próby ponownego kontaktu z klientem. W przypadku nieuzyskania połączenia poradę uznaje się za udzieloną i poniesiony koszt nie podlega zwrotowi.
 8. Klient powinien być dostępny pod podanym numerem telefonu bądź na video-spotkaniu o umówionej godzinie. W przypadku braku dostępności klienta, Usługodawca zachowuje wpłaconą kwotę usługi.
 9. Po odbyciu Usługi zdalnej, klient otrzyma fakturę na wskazany adres e-mail.

 • 4. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Usług zdalnych klient powinien kierować na adres: kontakt@mamyzglowy.pl
 2. Treść reklamacji powinna zawierać: 
  1. dane identyfikacyjne klienta: imię nazwisko, adres e-mail
  2. określenie co jest przedmiotem reklamacji
  3. datę zdarzenia, które wskazuje na niezgodne z Regulaminem zrealizowanie Usługi zdalnej.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona terminie 30 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 • 5. Dane osobowe
 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Usługodawca informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych klienta MAMY Z GŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 24 lok. 18, 00-422 Warszawa, NIP 7010830244.
 3. MAMY Z GŁOWY przetwarza następujące dane osobowe Klientów w celu należytej realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych Umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  1. imię i nazwisko Klienta
  2. adres email
  3. nr telefonu
  4. adres do wystawienia faktury (miasto, ulica i nr domu / lokalu)
 4. Obowiązek podania przez Klienta danych osobowych wynika z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. W zakresie realizacji celów wymienionych powyżej, podanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających z tam wskazanych oraz prawnie uzasadnionych interesów MAMY z GŁOWY. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wykonaniu Umowy zawartej z MAMY z GŁOWY. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów tj. w zakresie realizacji zawartej Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez MAMY z GŁOWY uzasadnionego interesu administratora danych. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. 
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Klienta.
 7. MAMY z GŁOWY zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MAMY z GŁOWY, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, Klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu MAMY z GŁOWY. 
 8. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MAMY z GŁOWY danych osobowych narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 11. W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klientów przez MAMY z GŁOWY, względnie pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, na adres: kontakt@mamyzglowy.pl

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany warunków i zasad udzielania Usług zdalnych zostaną umieszczone na stronie www.mamyzglowy.pl
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101), z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności strony będą próbować rozstrzygnąć zaistniały spór polubownie.  
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2021.

Mamy z Głowy Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 24/18
00-422 Warszawa
REGON 380669740, NIP 7010830244

Call Now Button