Regulamin świadczenia usług

przez MAMY z GŁOWY Sp. z o.o.

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. MAMY z GŁOWY – Mamy z Głowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 24 lok. 18, 00-422 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739148;
 2. Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
 3. Klient – osoba fizyczna chcąca skorzystać z Usług świadczonych przez MAMY z GŁOWY, w tym osoba niepełnoletnia, w której imieniu działa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny;
 4. Strona internetowa – strona internetowa MAMY z GŁOWY znajdująca się pod adresem https://mamyzglowy.pl/;
 5. Usługa – usługa w zakresie weryfikacji wszawicy lub manualnego usuwania wszy oraz gnid z włosów świadczona przez MAMY z GŁOWY w Salonie firmowym albo w domu Klienta;
 6. Salon firmowy – salon, w którym personel MAMY z GŁOWY świadczy Usługi na rzecz Klientów;
 7. Wizyta domowa – Usługa świadczona przez personel MAMY z GŁOWY w domu Klienta;
 8. Cennik – cennik Usług dostępny pod adresem https://mamyzglowy.pl/cennik/
 9. Produkt – oferowany przez MAMY z GŁOWY produkt, który Klient może zakupić, w Salonie firmowym;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez MAMY z GŁOWY;
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem, a MAMY z GŁOWY, której przedmiotem jest sprzedaż oraz świadczenie Usług.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług w salonach firmowych MAMY z GŁOWY oraz w trakcie Wizyt domowych u Klienta.
3. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.
4. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się do postanowień Regulaminu.

§ 2 Klienci

1. Klientem MAMY z GŁOWY może być pełnoletnia osoba fizyczna, jak również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody na skorzystanie z Usług przez jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego.

2. Personel MAMY z GŁOWY przed przystąpieniem do wykonania Usługi zobowiązany jest do upewnienia się, że osoba uprawniona wyraziła zgodę na wykonanie Usługi na rzecz osoby niepełnoletniej. Personel MAMY z GŁOWY w przypadku powzięcia wątpliwości czy zgoda została wyrażona jest uprawniony do żądania przedłożenia pisemnej zgody na wykonanie Usługi na rzecz osoby niepełnoletniej udzielonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia personel MAMY z GŁOWY odstępuje od wykonania Usługi.

§ 3 Personel

1. Personel MAMY z GŁOWY jest odpowiednio przeszkolony do wykonania Usługi jak również posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

2. Personel, przed przystąpieniem do wykonania Usługi, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności Personel wykonuje w czasie wykonywania Usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu wykonania Usługi.

3. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić personelowi MAMY z GŁOWY.

§ 4 Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Usługi w Salonie firmowym albo w domu Klienta w ramach Wizyty domowej, telefonicznie, osobiście lub on-line.

2. Na zarezerwowane wizyty należy się zgłosić najpóźniej na 10 minut przed umówioną godziną. MAMY z GŁOWY zachowuje prawo do niewykonania Usługi na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut, zważywszy na brak czasu potrzebnego do realizacji Usługi.

3. MAMY z GŁOWY zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi na 24 godziny przed jej terminem, w takim przypadku MAMY z GŁOWY uzgodni z Klientem nowy termin wizyty.

§ 5 Świadczenie Usług

1. Przed zabiegiem Każdy Klient:

 • zostaje poinformowany o przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych i zaleceniach pozabiegowych, a przystępując do wykonania Usługi ma ich pełną świadomość i je akceptuje
 • zostaje zapoznany z Regulaminem Świadczenia Usług Mamy z Głowy i składa oświadczenie, że się z nim zapoznał

2. Klienci, przed rozpoczęciem wykonania Usługi, mają obowiązek powiadomienia personelu MAMY z GŁOWY o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu.

3. Do wykonania Usługi wykorzystywane są wyroby medyczne oraz kosmetyki dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Produkty wykorzystywane są zgodnie z instrukcjami producentów. Preparaty te – jak każde środki medyczno-kosmetyczne, mogą powodować objawy niepożądane. Są one zazwyczaj łagodne i przemijające. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych personel MAMY z GŁOWY doradzi dalsze postępowanie.

4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania personelu MAMY z GŁOWY o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Usługi oraz po jej wykonaniu.

5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa wykonania Usługi, w szczególności dotyczy to stanów chorobowych skóry głowy, stanu włosów (np. kołtuny, dredy, warkoczyki itp.) lub ogólnego stanu Klienta, personel MAMY z GŁOWY może odmówić jej wykonania. W takich przypadkach Klient nie ponosi kosztów wykonania Usługi.

6. W przypadkach wyjątkowego zaawansowania wszawicy usunięcie problemu podczas jednego zabiegu może okazać się niewykonalne. W takiej sytuacji personel MAMY z GŁOWY poinformuje Klienta o powyższym przed wykonaniem Usługi i ustali z Klientem dalsze postępowanie.

7. W niektórych przypadkach usunięcie wszy i gnid nie powoduje natychmiastowego ustania swędzenia, w związku z gojeniem się podrażnień i ranek wywołanych drapaniem skóry głowy. Swędzenie może się utrzymywać do kilku dni, a w wyjątkowych przypadkach do dwóch tygodni po wykonaniu Usługi. Utrzymywanie się swędzenia nie jest podstawą do reklamacji. Jeśli swędzenie nasila się należy zasięgnąć porady lekarza pierwszego kontaktu lub dermatologa.

8. Usługi świadczone na rzecz osób niepełnoletnich są wykonywane wyłącznie pod obecność opiekuna.

9. MAMY z GŁOWY w Salonie firmowym prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych i kosmetyków przeznaczonych do leczenia i profilaktyki wszawicy. Preparaty te nie są dostępne do zakupu podczas Wizyt domowych.

§ 6 Świadczenie Usług poza Salonem firmowym

1. Personel MAMY z GŁOWY na życzenie Klienta świadczy Usługi poza Salonem firmowym jako Wizyty domowe, w miejscu wskazanym przez Klienta.

2. W celu zamówienia Wizyty domowej Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawiania faktury oraz danych umożliwiających zlokalizowanie miejsce wykonania Usługi wraz z numerem telefonu.

3. W przypadku wykonania Usługi w ramach Wizyty domowej na rzecz Klienta niepełnoletniego, Usługa może zostać wykonana wyłącznie pod obecność opiekuna osoby niepełnoletniej.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu, przy zastrzeżeniu, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia.

§ 7 Płatności

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonaną Usługę. Cennik Usług dostępny jest w Salonie firmowym oraz na stronie internetowej pod adresem https://mamyzglowy.pl/cennik/.

2. W Salonie firmowym Klient ma możliwość dokonania płatności w następujący sposób – płatność gotówką w kasie lub płatność kartą płatniczą przy użyciu terminala.

3. Wizyty domowe opłacane są przez Klienta z góry za pomocą udostępnionego na stronie www MAMY z GŁOWY systemu płatności elektronicznych. Płatność za Usługę wykonywaną w ramach Wizyty domowej dokonywana jest z góry. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

4. MAMY z GŁOWY zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone Usługi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. W przypadku rezerwacji usługi, co do której nie występują wskazania (w szczególności w przypadku rezerwacji zabiegu usuwania wszy i gnid bez występowania wszawicy) MAMY z GŁOWY pobierze opłatę rezerwacyjną za zamówione i niezrealizowane usługi. Wysokość opłaty rezerwacyjnej określona jest w Cenniku.  

§ 8 Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu firmowego Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. MAMY z GŁOWY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie firmowym poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. MAMY z GŁOWY nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli Usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom. 4. MAMY z GŁOWY informuje, iż pozbycie się wszy i gnid z włosów nie chroni przed ponownym zarażeniem, w związku z czym nie odpowiada za ponowne zarażenie się Klienta. MAMY z GŁOWY udziela wskazówek jak postępować w środowisku domowym w trakcie leczenia wszawicy oraz jak chronić się przed ponownym zarażeniem.

§ 9 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie sposobu wykonania Usługi lub jej efektów niezwłocznie po wykonaniu Usługi lub w terminie 3 dni od wystąpienia niepożądanych efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi przez personel MAMY z GŁOWY (załączenie paragonu).

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie firmowym lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres MAMY z GŁOWY ul. Wilanowska 24/28, 00-422 Warszawa lub w
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamyzglowy.pl . Do reklamacji Klienta dołącza dokumentacje zdjęciową.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez MAMY z GŁOWY.

4. W przypadku uznania reklamacji MAMY z GŁOWY umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnej, dodatkowej Usługi.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania należytego wykonania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. MAMY z GŁOWY zastrzega sobie możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MAMY z GŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 24 lok. 18, 00-422 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739148.

2. MAMY Z GŁOWY przetwarza następujące dane osobowe Klientów w celu należytej realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych Umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
1) imię i nazwisko Klienta
2) imię i nazwisko opiekuna
3) numer telefonu
4) adres email
5) adres wykonania usługi wizyty domowej – jeśli usługa jest świadczona poza salonem
6) dane do wystawienia faktury – w przypadku usług opłacanych z góry

3. Obowiązek podania przez Klienta danych osobowych wynika z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. W zakresie realizacji celów wymienionych powyżej, podanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających z tam wskazanych oraz prawnie uzasadnionych interesów MAMY z GŁOWY. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wykonaniu Umowy zawartej z MAMY z GŁOWY. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów tj. w zakresie realizacji zawartej Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez MAMY z GŁOWY uzasadnionego interesu administratora danych. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
5. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Klienta.
6. MAMY z GŁOWY zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MAMY z GŁOWY, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu MAMY z GŁOWY.

7. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MAMY z GŁOWY danych osobowych narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

10. W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klientów przez MAMY z GŁOWY, względnie pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, na adres: kontakt@mamyzglowy.pl

§ 11 Pozostałe postanowienia

1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu firmowego.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3. MAMY z GŁOWY zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych albo organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MAMY z GŁOWY, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Do rezerwacji i Usług wykonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAMY z GŁOWY, a Klientem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101), z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności strony będą próbować rozstrzygnąć zaistniały spór polubownie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2018

Mamy z Głowy Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 24/18
00-422 Warszawa
REGON 380669740, NIP 7010830244